ኣገልግሎት ክንክን ቤትካ ብናይ ገዛእ ርእስኻ ዅነታት

ካብ 2006 ኣትሒዝና ኣብ ክፍሊ ኽንክን ኣረጋውያን ሰሪሕና ንሽማግለታትን ንስንኩላንን ከኣ ኣገልግሎት ቤት ንህብ ኣለና.

መጀመርታ ምስ ሰባት ብምርኻብ ኢና እንጅምር ። ብኸመይ ክንሕግዘካ ኸም እትደሊ እትፈልጥ ንስኻ ጥራይ ኢኻ ። ዜድልየካ ሓገዝ ኣብ እትደልየሉ እዋን ካብቶም እትቐርበሎም ሰራሕተኛታት ምእንቲ ኽትረክብ ዚከኣለና ዘበለ ኽንገብር ኢና ።

ከም ሓገዝ ንህበና ኣብ ክንዳና ድማ ድሕንነት ይስምዓና ።ኣብዚ ኣለና

Senior i Stockholm aktuellt

Stockholm stad

ኣገልግሎት ክንክን ቤት

Senior i Solna aktuellt

Solna stad

ኣብ ቤት ዚግበር ክንክን ኣብ ቤት ዚግበር ዕረፍቲ ከምኡውን ምስኡ ዚግበር ክንክን።

Senior i Sundbyberg aktuellt

Sundbybergs stad

ኣብ ቤት ዚግበር ክንክን ኣብ ቤት ዚግበር ዕረፍቲ ከምኡውን ቈልዑን መንእሰያትን ዚርከብዎ ምስኡ ዚግበር ክንክን ።

ኣገልግሎት ክንክን ቤት ንምርካብ ምምልላስ

ገና ኣብ ቤትካ ትነብር እንተ ኣሊኻን ንመዓልታዊ ህይወትካ ኽትዋጽኣሉ እንተ ኣጸቢዱካን ኣብ ትሕቲ ሕጊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ሽወደን ሓገዝ ንምርካብ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ። ኣገልግሎት ክንክን ቤት ወይ ካልእ ሓገዝ ክትረክብ ዚግብኣካ እንተ ዀይኑ ንምፍላጥ ናብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ምምሕዳር ከተማ ኣመልከት። ምምሕዳር ከተማ ኣወዓዕላኻ ኺምርምር ይግደድ እዩ።

ምስቲ እተመዝገብካሉ ምምሕዳር ከተማ ተራኸብ ። ድሕሪኡ በቲ መመልከቲ ፎርም ኣቢልካ ኣገልግሎት ክንክን ቤት ኣመልከት ።

ድሕሪኡ ምስ ሓደ እንታይ ዓይነት ሓገዝን ደገፍን ከም ዜድልየካ ንኽትገልጽ ኣጋጣሚ ዚህበካ ሓላፊ ኽትራኸብ ኢኻ ። ድሕሪኡ እቲ ሓላፊ ረድኤት ነቲ ኣመልኪትካ ብምምርማር ውሳነ ኺገብር እዩ ። ድሕሪኡ እቲ ውሳነ ናባኻ ይለኣኽ ።

ሕጂ ናይ ገዛእ ርእስኻ ኣላዪ ኣገልግሎት ቤት ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ ። ካብ ምምሕዳር ከተማን ካብ ናይ ብሕቲ ኽንክን ቤትን ሓዲኡ ኽትመርጽ ትኽእል ኢኻ። ነየናይ ኣላዪ ኸም ዝመረጽካ ንገሮ። ድሕሪኡ ውሳነኻ ኽንቅበል ኢና ።

ድሕሪኡ ሓገዝካን ደገፍካን ብኸመይ ኪውደብ ከም እትደሊ መደብ ንምግባር ክንራኸበካ ኢና ።

ድሮ ኣገልግሎት ክንክን ቤት እንተ ኣልዩካ ግናኸ ናባና ኽትቅይር እንተ ደሊኻ ምስቲ ዚሕግዘካ ብዓል ስልጣን ከተማኻ ተራኸብ።

ንኣዝማድ ዝግበር ደገፍ

ኣገልግሎት ክንክን ቤት ኣብ ወርሒ ንሒደት ሰዓታት ካብ ዚግበር ቀሊል ዕዮ ኣትሒዙ ኽሳዕ እቲ ኣብ መዓልቲ ብተደጋጋሚ ዚግበር ሰፊሕ ጻዕሪ ኪኸውን ይኽእል እዩ ። ንስኻን ኣዝማድካን ኪቈጻጸርዎ ኣብ ዘይክእሉ ዅሉ ነገራት ክንሕግዘኩም ኢና ። ኣብ ቤትካ ንነዊሕ እዋን ምእንቲ ኽትጸንሕን ኣብ ቤትካ ዝያዳ ድሕንነት ምእንቲ ኺስምዓካን ክንሕግዘካ ኢና ። ዓማዊልና ኸም ምዃንካ መጠን ብናይ ገዛእ ርእስኻ ዅነታት ኣገልግሎት ክትቅበልን ኣብ ኣሰራርሓ እቲ እተዋህበካ ጻዕርታት ዓብዪ ጽልዋ ኽትገብርን ትኽእል ኢኻ።

ሰራሕተኛታትና ኣብ መዓልታዊ ህይወትካ ዜድልየካ ነገራት ንምምላእ ልዕሊ ዅሉ ኣገዳሲ ትኬት ከም ዝዀኑ ጌርና ኢና እንርእዮም ።

ጽቡቕ ርክብ ምእንቲ ኺህልወካን ድሕንነት ምእንቲ ኺስምዓካን ሓሳብካ ኽትገልጽን ብቛንቋ ቤትካ ኽትርድኦን ኣገዳሲ ምዃኑ ንኣምን ኢና ። ስለዚ ሰራሕተኛታትና እተፈላለየ ናይ ቋንቋ ኽእለት ከም ዘለዎም ኣብ ምግባር ኣተኰርና ።  ኣብ ርእሲ ሽወደናዊ ቋንቋ ዓረብኛ ንሶርያኛ ንኩርዲኛ ንፋርስ ኛ ንቲግሪንያ ከምኡውን ንሶማሊ ይዛረቡ እዮም። ሸቶና ሰራሕተኛታትና ኸም ናታትኩም ዓይነት ቋንቋ ኺዛረቡ እዩ ።

ንኻልኦትተኽብሮምዲኻ ? ምስቶምኣብመዓልታዊህይወቶምሓገዝዜድልዮምብዕድመዝደፍኡሰባትክትዓዪትህንጠዲኻ ?

ድሕሪኡምሳናስራሕንምርካብከተመልክትትኽእልኢኻ።

ሓጋዚኣላዪትሕሙማትወይሓጋዚኽንክንክትከውንኣሎካ።ኣብኣረጋውያንምክንኻንተመክሮኺህልወካኢናእንመርጽ።ኣወንታውንተዓጻጻፍንብቐሊሉኽትዓዪንቛንቋሽወደንከኣጽቡቕፍልጠትኪህልወካኣለዎ።እተፈላለየቛንቋታትትፈልጥእንተዄንካእውንጽቡቕእዩ።ናይብሕቲደብዳበንሲቪኻንኣጣብቕ።

ምሳና ተራኸብ

ስም ኢ-መይል መልእኽቲ ሕግታትን ኵነታትን ፖሊሲ ውልቃዊ ጕዳያትን እቕበሎ እየ ልኣኽ

Mångkulturell Hemtjänst
Domnarvsgatan 11
163 53 Spånga

08 - 594 619 60

info@mkh.st

08.00 - 16.30

ኣብ ከምዚ ዚስዕብ ምምሕዳራት ከተማ ኣገልግሎት ክንክን ቤት ንህብ ኢና